【3】JVSハイエンド送出し機関 ベトナム人実習生 受入企業名、住所、仕事名など漢字で書く練習-Chỉ làm 100% Đơn hàng Nhà máy, Hộ lý-XKLD JVS

https://www.youtube.com/embed/7Qc2LaciDvk?rel=0&autoplay=0&controls=1&showinfo=0