【2】JVSハイエンド送出し機関 自社編集の仕事の現場で使う日本語の練習-Chỉ làm 100% Đơn hàng Nhà máy, Hộ lý-XKLD JVS

https://www.youtube.com/embed/xvt0CgzjBMI?rel=0&autoplay=0&controls=1&showinfo=0