【4】JVSハイエンド送出し機関 ベトナム人実習生と日本人教師1対1の会話練習-Chỉ làm 100% Đơn hàng Nhà máy, Hộ lý-XKLD JVS

https://www.youtube.com/embed/sh-AKbyg9OA?rel=0&autoplay=0&controls=1&showinfo=0